Zbirka doktorskih disertacija obranjenih na Sveučilištu u Rijeci dostupna u Digitalnoj knjižnici UNIRI

Povodom 50 godina Sveučilišta u Rijeci, 75 godina Sveučilišne knjižnice Rijeka, te 396 godina od osnivanja knjižnice Isusovačkog kolegija u Rijeci, predstavljena je zbirka doktorskih radova obranjenih na Sveučilištu u Rijeci od njegova osnutka do danas, pohranjenih u Digitalnoj knjižnici Sveučilišta u Rijeci.

Objedinjena zbirka doktorskih radova rezultat je projekta pohrane digitalnih i digitaliziranih radova u Sveučilišnoj knjižnici te novih doktorskih radova na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.

Od osnutka Sveučilišta 1973.  godine do danas pohranjeni su svi doktorski radovi u ovoj zbirci i  pretraživi su po vrsti rada, autoru, naslovu, području i ključnim riječima.

Godine 1987., u tada Naučnu biblioteku, rektorat Sveučilišta predao je 184 doktorska rada koji su do tada čuvani u arhivi. Knjižnica je te disertacije organizirala kao posebnu zbirku naziva Disertacije Sveučilišta u Rijeci – Dissertationes Universitatis Fluminensis (DUF). Od tada se zbirka redovito nadopunjuje doktorskim radovima obranjenim na našem Sveučilištu.

Cjelokupna zbirka sadrži ukupno 1.675 pohranjenih doktorskih radova.

U otvorenom pristupu i institucijski dostupno je 754 rada, što je 45% otvorenosti zbirke.

Pristup je zatvoren za 919 radova.

Dio radova je bio u elektroničkom obliku, a dio je digitaliziran.  Ukupno je digitaliziran 741 rad za što je izrađeno više od 145.000 skenova. 

Imati otvoreni pristup svim doktorskim radovima cilj je ovog projekta,  stoga su autori zamoljeni da dopuste otvoreni pristup svojim radovima. Postupak dozvole otvorenog pristupa još traje i proces je koji će se nastaviti. Do dijela autora, ponajviše zbog proteka vremena, nije bilo moguće doći, te će njihovi radovi ostati zatvoreni.

Napomena: Cjelovitost zbirke u fondu knjižnice provjerena je i sa pojedinim sastavnicama, te su u zbirku uključeni i radovi koje knjižnica nije imala. Iako je fokus zbirke razdoblje djelovanja Sveučilišta u Rijeci, u narednom će razdoblju, u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta, u nju biti uključeni i doktorski radovi obranjeni na fakultetima koji su tu djelovali prije osnivanja Sveučilišta.